هاست لینوکس آمریکا

OurVPS

LinH - Personal
  • 500 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • آمریکا محل سرور
  • 1 عدد تعداد وب های قابل میزبانی
  • 0 عدد تعداد دامین های جانشین
  • 3 عدد تعداد ایمیل
  • 1 عدد تعداد کاربر FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • Linux Centos سیستم عامل
  • My SQL بانک اطلاعاتی
  • 562,500 ريال هزینه شش ماهه
  • 900,000 ريال هزینه یکساله
  • 1,612,500 ريال هزینه دوساله
LinH - Special
  • 1000 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • آمریکا محل سرور
  • 1 عدد تعداد وب های قابل میزبانی
  • 2 عدد تعداد دامین های جانشین
  • 5 عدد تعداد ایمیل
  • 3 عدد تعداد کاربر FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • Linux Centos سیستم عامل
  • My SQL بانک اطلاعاتی
  • 687,500 ريال هزینه شش ماهه
  • 1,100,000 ريال هزینه یکساله
  • 1,975,000 ريال هزینه دوساله
LinH - Business
  • 1500 مگابایت فضا
  • 25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • آمریکا محل سرور
  • 1 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
  • 3 عدد تعداد دامین های جانشین
  • 10 عدد تعداد ایمیل
  • 5 عدد تعداد کاربر FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • Linux Centos سیستم عامل
  • My SQL بانک اطلاعاتی
  • 862,500 ريال هزینه شش ماهه
  • 1,375,000 ريال هزینه یکساله
  • 2,475,000 ريال هزینه دوساله
LinH - Company
  • 3000 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • آمریکا محل سرور
  • 1 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
  • 4 عدد تعداد دامین های جانشین
  • 15 عدد تعداد ایمیل
  • 10 عدد تعداد کاربر FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • Linux Centos سیستم عامل
  • My SQL بانک اطلاعاتی
  • 987,500 ريال هزینه شش ماهه
  • 1,575,000 ريال هزینه یکساله
  • 2,837,500 ريال هزینه دوساله
LinH - Organization
  • 5000 مگابایت فضا
  • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • آمریکا محل سرور
  • 2 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
  • 5 عدد تعداد دامین های جانشین
  • 15 عدد تعداد ایمیل
  • 10 عدد تعداد کاربر FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • Linux Centos سیستم عامل
  • My SQL بانک اطلاعاتی
  • 1,262,500 ريال هزینه شش ماهه
  • 2,012,500 ريال هزینه یکساله
  • 3,625,000 ريال هزینه دوساله
LinH - Gold
  • 10000 مگابایت فضا
  • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • آمریکا محل سرور
  • ۵ عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود تعداد دامین های جانشین
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد کاربر FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • Linux Centos سیستم عامل
  • My SQL بانک اطلاعاتی
  • 1,875,000 ريال هزینه شش ماهه
  • 2,500,000 ريال هزینه یکساله
  • 4,375,000 ريال هزینه دوساله