هاست لینوکس ایران

Sunnic

LinH - Personal
 • 500 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 1 عدد تعداد وب های قابل میزبانی
 • 0 عدد تعداد دامین های جانشین
 • 3 عدد تعداد ایمیل
 • 1 عدد تعداد کاربر FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • Linux Centos سیستم عامل
 • My SQL بانک اطلاعاتی
 • 562،500 ريال هزینه شش ماهه
 • 900،000 ريال هزینه یکساله
 • 1،620،000 ريال هزینه دوساله
LinH - Special
 • 1000 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 1 عدد تعداد وب های قابل میزبانی
 • 2 عدد تعداد دامین های جانشین
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • 3 عدد تعداد کاربر FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • Linux Centos سیستم عامل
 • My SQL بانک اطلاعاتی
 • 690،000 ريال هزینه شش ماهه
 • 1،100،000 ريال هزینه یکساله
 • 1،980،000 ريال هزینه دوساله
LinH - Business
 • 1500 مگابایت فضا
 • 25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 1 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
 • 3 عدد تعداد دامین های جانشین
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 5 عدد تعداد کاربر FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • Linux Centos سیستم عامل
 • My SQL بانک اطلاعاتی
 • 870،000 ريال هزینه شش ماهه
 • 1،380،000 ريال هزینه یکساله
 • 2،480،000 ريال هزینه دوساله
LinH - Company
 • 3000 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 1 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
 • 4 عدد تعداد دامین های جانشین
 • 15 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد کاربر FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • Linux Centos سیستم عامل
 • My SQL بانک اطلاعاتی
 • 990،000 ريال هزینه شش ماهه
 • 1،580،000 ريال هزینه یکساله
 • 2،840،000 ريال هزینه دوساله
LinH - Organization
 • 5000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 2 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
 • 5 عدد تعداد دامین های جانشین
 • 15 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد کاربر FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • Linux Centos سیستم عامل
 • My SQL بانک اطلاعاتی
 • 1،270،000 ريال هزینه شش ماهه
 • 2،020،000 ريال هزینه یکساله
 • 3،630،000 ريال هزینه دوساله
LinH - Gold
 • 10000 مگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • ۵ عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود تعداد دامین های جانشین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد کاربر FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • Linux Centos سیستم عامل
 • My SQL بانک اطلاعاتی
 • 1،880،000 ريال هزینه شش ماهه
 • 2،500،000 ريال هزینه یکساله
 • 4،400،000 ريال هزینه دوساله